Lp. Autor/Autorzy, Tytuł referatu Całość
1. Janusz Antoniuk, Jerzy W. Mościcki, Krzysztof Janicki – Badania geoelektryczne rozprzestrzeniania się wód skażonych chemicznie ze składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” pdf
2. Bronisław Barchański – Składowanie odpadów niebezpiecznych w podziemnych wyrobiskach kopalni soli – Multideponie „Heilbronn” – RFN pdf
3. Bronisław Barchański – Podsadzanie niebezpiecznymi odpadami wyrobisk poeksploatacyjnych w kopalni soli „Kochendorf” – RFN pdf
4. Tadeusz Chrzan – Gospodarka wodna na zrekultywowanym produktami spalania wyrobisku końcowym kopalni Turów  pdf
5. Jan Dulewski, Bogusława MADEJ – Wpływ górnictwa rud metali nieżelaznych na środowisko w Polsce  pdf
6. Irena DZIEDZIC-RUMIN, Teresa JERUŻALSKA, Elżbieta PILECKA – Możliwości wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska pdf
7. Zbigniew FAJKLEWICZ, Jan PAUL, Janusz RADOMIŃSKI, Edward STEWARSKI – Analiza skuteczności badań geofizycznych w odtwarzaniu wartości budowlanych terenów górniczych na przykładzie minimalizacji  skutków katastrofy budowlanej w Tarnowskich Górach pdf
8. Tadeusz  MIKOŚ, Edward STEWARSKI- Górnicza eksploatacja hałd odpadów pohutniczych  pdf
9. Antoni GOSZCZ – Kilka uwag o zagrożeniu sejsmicznym (artykuł dyskusyjny) pdf
10. Stanisław Speczik, Cezary Bachowski, Andrzej Mizera, Andrzej Grotowski – Stan aktualny i perspektywy gospodarki odpadami stałymi w KGHM Polska Miedź S.A. pdf
11. Marcin Honczaruk, Tomasz Stępniak – Badania deformacji i procesów geodynamicznych metodą obrazowania elektrooporowego pdf
12. Andrzej Jasiński, Krzysztof Janicki – Geologiczne uwarunkowania wpływu składowiska Żelazny Most na wody podziemne  pdf
13. Krzysztof Jaśkiewicz – Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM  pdf
14. Ewa Kawalec-Latała – Rozpoznawanie niejednorodności pokładowych złóż soli w aspekcie budowy podziemnych zbiorników  pdf
15. Mirosław Kazimierczyk – Parametry wstrząsów górniczych, a szkody górnicze w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM-ie)  pdf
16.  Jerzy KŁOSIŃSKI – Wstępne wyniki badania właściwości tłumiących utworów fliszu karpackiego metodą refrakcji sejsmicznej  pdf
17. Piotr Gospodarczyk, Krzysztof Kotwica, Kazimierz Pawlik, Zdzisław Iwulski – Badania eksploatacyjne samojezdnej obudowy SOH-1 w trakcie wybierania rudy miedzi pdf
18. Andrzej Kotyrba – Drgania podłoża a zagrożenie deformacjami zapadliskowymi  w rejonach płytkiej eksploatacji podziemnej  pdf
19.  Joanna Kulczycka, Herbert Wirth, Małgorzata Góralczyk – Koszty zarządzania odpadami a konkurencyjność górnictwa pdf
20.  Jerzy Kornowski – Pole emisji sejsmicznej i estymacja jego parametrów pdf
21.  Jerzy Kornowski – Sekwencyjna analiza ryzyka generowanego zagrożeniem sejsmicznym w czasie akcji ratowniczej – wprowadzenie  pdf
22. Andrzej Surma, Jerzy Kornowski, Joanna Kurzeja – Zastosowanie teorii pola emisji do estymacji energii sejsmicznej i prognozy zagrożenia sejsmicznego  pdf
23. Piotr CHMIEL, Mieczysław LUBRYKA, Jan KUTKOWSKI – Wpływ wstrząsów górotworu indukowanych eksploatacją górniczą na zmianę efektywności odmetanowania pokładu  pdf
24. Stanisław Lasocki, Dorota Olszewska – Wpływ niejednorodnych efektów lokalnych na dokładność prognozy rozprzestrzeniania się drgań – przykład z terenu miasta Polkowice pdf
25. Edward Maciąg – O nieporozumieniach w stosowaniu normy PN-85/B-02170 w przypadku oceny wpływu wstrząsów górniczych na budynki  pdf
26. Zbigniew FAJKLEWICZ, Janusz MADEJ, Krzysztof  JAKIEL,Sławomir PORZUCEK, Janusz RADOMIŃSKI – Rola mikrograwimetrycznych badań powierzchniowych i pionowego profilowania w ocenie bezpiecznej eksploatacji szybu górniczego  pdf
27. Andrzej Maranda, Barbara Gołąbek, Johann Kasperski – Wpływ stosowania materiałów wybuchowych na stopień zanieczyszczenia środowiska pdf
28. Tadeusz Kaczarewski, Donat Milkowski, Tomasz Żwirski – Zabezpieczenie Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” przed zagrożeniami naturalnymi  pdf
29. Janusz MIREK – Wykorzystanie technik mobilnych w sterowaniu sieciami pomiarowymi na przykładzie systemu SEJS-NET  pdf
30. Jerzy MRÓZ, Jolanta ZGADZAJ, Krzysztof GRALEWSKI, Adam BROJA – System monitorowania zagrożeń naturalnych w kopalniach  pdf
31.

Stanisław Speczik, Cezary Bachowski, Józef Dubiński, Grzegorz Mutke, Krzysztof Jaśkiewicz – Korelacja rejestrowanych przyspieszeń drgań z obserwowaną intensywnością dla wstrząsów z obszaru LGOM

pdf
32. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska – Tereny po eksploatacji kopalin skalnych – nieużytek czy potencjał? pdf
33. Elżbieta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA – Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem  pdf
34. Zenon PILECKI, Zbigniew SZCZERBOWSKI, Jerzy KŁOSIŃSKI, Mariusz KOSTER – Sejsmiczna ocena stanu górotworu na terenie wysadu solnego Inowrocław pdf
35. Piotr BUGIEL, Wiesław PIWOWARSKI – Formation of the post mining subsidence as a process described  by stochastic Itô’s Equation pdf
36. Edward POPIOŁEK – Możliwości wykorzystania nowoczesnych metod monitorowania terenu górniczego w LGOM  pdf
37. Andrzej PRAŁAT, Stanisław WÓJTOWICZ – Promieniowanie elektromagnetyczne skał – czy to nowe możliwości oceny zagrożeń w górnictwie?  pdf
38. Jan Skowronek, Bogusław Michalik, Małgorzata Wysocka, Antoni Mielnikow, Jan Dulewski – Ochrona przed naturalnymi źródłami promieniowania  jonizującego w Polsce  pdf
39.  Krystyna Stec, Sabina Denysenko – Charakterystyka wstrząsów górotworu rejestrowanych w strefieuskoku kłodnickiego – Katowice – Panewniki  pdf
40. Maria Bączkowska, Stanisława BOCIAN, Margota Wesoły, Magdalena Macioszczyk, Wojciech Bochenek, Zbigniew Motyka, Henryk Passia, Adam Szade – Funkcjonowanie systemu automatycznego monitoringu wpływu eksploatacji górniczej na wybrane obiekty na tereniemiasta Polkowice  pdf
41. Artur Kawala, Waldemar Sobaszek, Wojciech Bochenek, Henryk Passia, Adam Szade – Przykład ciągłego monitoringu drgań i wychyleń budynku poddanego bezpośrednim wpływom eksploatacji ścianowej pdf
42. Małgorzata Szczepańska – Geologiczno-przyrodnicze wartości terenów pogórniczych Krzemionek Podgórskich  pdf
43. Małgorzata Waksmańska – Analiza wybranych aktów prawnych obejmujących zakresem przedmiotowym górnictwo w Unii Europejskiej  pdf