Referaty wygłoszone na Warsztatach Górniczych w roku 2008, z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”

L.p.      Autor/Autorzy, Tytuł referatu Całość
1. Małgorzata WAKSMAŃSKA, Ochrona fauny i flory na terenach górniczych i pogórniczych -przepisy wspólnotowego prawa oraz ich wykładnia w orzecznictwie i zaleceniach instytucji unijnych pdf
2. Jan DULEWSKI, Roman UZAROWICZ,  Aspekty gospodarki gruntami i rekultywacji w górnictwie siarki na tle całego przemysłu wydobywczego pdf
3. Karol Dytkowski, Janusz Gorczyca, Ryszard Socha, Józef Zborowski, Geologiczno-górnicze uwarunkowaniaeksploatacji złoża siarki „Osiek” w aspekcie ochrony środowiska i zagrożeń naturalnych pdf
 4. Karol Dytkowski, Janusz Gorczyca, Ryszard Socha, Perspektywy rozwoju działalności wydobywczej Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol”w Grzybowie S.A. na tle aktualnego stanu zagospodarowania złoża siarki „Osiek” pdf
 5. Krzysztof SZARANIEC, Ewa ŚWICA, Krzysztof MADEJ, Specyficzne uwarunkowania procesu likwidacji i rekultywacji na przykładzie wyrobisk pogórniczych siarki „Machów” i „Piaseczno” pdf
 6. Marek SZMUC, Lidia BURCHARD, Przerzut wody z rzeki Wisły do tworzonego zbiornika wodnego Machów” – zasady monitorowania i wyniki z dotychczasowego procesu napełniania pdf
 7. Andrzej TOR, Antoni JAKUBÓW, Stanisław TOBICZYK, Zagrożenia powstałe w wyniku uszkodzenia lunety wentylacyjnej szybu V w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach pdf
 8. Stefan CEBULAK, Marek MICZAJKA, Adam TABOR, Urszula SKRĘT, Mariusz GARDOCKI, Analiza przyczyn powstawania zjawisk termicznych w obiektach rekultywacyjnych budowanych z wykorzystaniem odpadów powęglowych pdf
 9. Zdzisław HERMAN, Migracje i ekshalacje gazu ziemnego z przestrzeni międzyrurowych i pozarurowych odwiertów eksploatacyjnych na obszarze przedgórza Karpat pdf
 10. Janusz CHMIELEWSKI, Laurencja ŁYSZCZARZ, Małgorzta KAMIŃSKA-WAWRYSZUK, Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. pdf
 11. Izabela JAŚKIEWICZ, Wpływ lokalizacji powierzchniowych stanowisk sejsmicznych na wielkoś rejestrowanych parametrów drgań  w warunkach LGOM pdf
 12. Izabela JAŚKIEWICZ, Krzysztof JAŚKIEWICZ, Lech STOLECKI, Kierunkowość oddziaływania dynamicznego wstrząsów indukowanych działalnością górniczą pdf
 13. Andrzej PAULO, Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych pdf
 14. Zygmunt STRZYSZCZ, Adam ŁUKASIK, Zasady stosowania różnorodnych odpadów do rekultywacji biologicznej terenów poprzemysłowych na Śląsku pdf
 15. Anna PATRZAŁEK Marek POZZI, Obudowa biologiczna budowli ziemnych z odpadów górnictwa węgla kamiennego pdf
 16. Dorota WOLICKA, Agnieszka SUSZEK, Bioremediacja terenów skażonych monopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi pdf
 17. Stanisław BARAN, Anna WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA, Grażyna ŻUKOWSKA, Wpływ sposobu rekultywacji utworów bezglebowych na zawartość miedzi i cynku w gruncie i mieszance traw pdf
 18. Stanisław BARAN, Jacek PRANAGAL, Marta BIK, Możliwości wykorzystania wełny mineralnej Grodan i osadu ściekowego do kształtowania właściwości wodnych w glebach zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha pdf
 19. Małgorzata SZCZEPAŃSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Charakterystyka warunków hydrogeologicznych w rejonie zrekultywowanej części złoża Żelatowa pdf
 20. Marek POZZI, Edward CEMPIEL, Aleksandra CZAJKOWSKA, Koncepcja regulacji stosunków wodnych na terenie górniczym gminy Gierałtowice pdf
 21. Wacław Marian ZUBEREK, Przewidywanie geologicznych zagrożeń i katastrof naturalnych – ograniczenia i pewne możliwości pdf
 22. Anton SROKA, Projektowanie eksploatacji górniczej przy zagrożeniu powierzchni deformacjami nieciągłymi typu liniowego pdf
 23. Elżbieta PILECKA, Analiza kierunków lineamentów na obrazach satelitarnych w aspekcie sejsmiczności indukowanej na terenie LGOM pdf
 24. Andrzej LEŚNIAK, Stanisława PORZYCKA, Kompleksowa interpretacja pomiarów satelitarnych i naziemnych w ocenie zagrożeń na terenach górniczych i pogórniczych pdf
 25. Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Dobór właściwego zakresu eksploatacji w aspekcie ochrony obiektów powierzchniowych na przykładzie miasta Jastrzębie-Zdrój pdf
 26. Henryk MARCAK, Fizyczne podstawy użycia metod geofizycznych w badaniach naprężeń w skałach pdf
 27. Jerzy DEC, Sejsmiczny monitoring otworowej eksploatacji złoża siarki pdf
 28. Zbigniew SZREDER, Zenon PILECKI,Jerzy KŁOSIŃSKI, Efektywność rozpoznania oddziaływania krawędzi eksploatacyjnych metodami profilowania tłumienia oraz prędkości fali sejsmicznej pdf
 29. Renata PATYŃSKA, Uwarunkowania górniczo-geologiczne eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami w latach 1987-2007 pdf
 30. Krystyna STEC, Elżbieta BŁASZCZYK, Charakterystyka procesów zachodzących w ogniskach wysokoenergetycznych wstrząsów występujących w czasie eksploatacji ściany 17 w pokladzie 361 w KWK Knurów pdf
31. Adam LURKA, Grzegorz MUTKE, Poprawa dokładności lokalizacji składowej pionowej hipocentrów wstrząsów górniczych pdf
32. Filip PACHLA, Tadeusz TATARA, Przybliżona ocena dynamicznej odporności niskiej zabudowy mieszkalnej w obszarze LGOM pdf
33. Joanna KURZEJA, Weryfikacja wybranych estymatorów maksymalnych przyspieszeń amax drgań na powierzchni terenów górniczych na Górnym Śląsku pdf
34. Adam FREJ, Estymacja relacji tłumienia z uwzględnieniem amplifikacji drgań  dla wybranych rejonów Bytomia pdf
35. Stanisław TRENCZEK, Krystian WIERZBIŃSKI, Wybrane uwarunkowania eksploatacji podpoziomowej w świetle badań pdf
36. Stanisław DUŻY, Geomechaniczne aspekty utrzymania stateczności wyrobisk przygotowawczych w warunkach eksploatacji pokładów grubych z podziałem na warstwy pdf
37. Mirosława BUKOWSKA, Urszula SANETRA, Badania konwencjonalnego trójosiowego ściskania granitu i dolomitu w aspekcie ich właściwości mechanicznych pdf
38. Jerzy CIEŚLIK, Krzysztof PIETRUSZKA, Analiza zachowania górotworu i powierzchni terenu w rejonie komory E 140 pola OKS „Łężkowice” w trakcie likwidacji pustek poeksploatacyjnych z wykorzystaniem MES i pomiarów geodezyjnych pdf
39. Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA, Zastosowanie analizy i przetwarzania  obrazów do interpretacji syntetycznuch sekcji pseudo-impedancji akustycznej pdf
40. Ewa KAWALEC-LATAŁA, The influence of seismic wavelet on the resolution of pseudoimpedance section for contruction of underground storage pdf
41. Barbara TOMASZEWSKA, Prognozowanie kolmatacji instalacji geotermalnej metodą modelowania geochemicznego pdf
42. Wiesław BUJAKOWSKI, Leszek PAJĄK, Barbara TOMASZEWSKA, Zasoby energii odnawialnej w województwie śląskim oraz możliwości ich wykorzystania pdf
43. Zenon PILECKI, Jerzy KARCZEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Elżbieta PILECKA, Jerzy KŁOSIŃSKI, Wpływ zawodnienia osuwiska na rozpoznanie granic jego nieciągłości metodami falowymi pdf