Referaty wygłoszone na Warsztatach Górniczych w roku 2010, z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”

Lp.      Autor/Autorzy, Tytuł referatu    Całość
1. Andrzej SZYMKIEWICZ, Andrzej FRAŚ, Rafał PRZYSTAŚ, Zrównoważony rozwój górnictwa węgla kamiennego w Południowym Koncernie Węglowym S. A. pdf
2. Jan MATUSZEWSKI, Jan PALKA, Tomasz PIERZCHAŁA, Techniczno – organizacyjne aspekty eksploatacji partii Podłęże pod rzeką Przemszą i osadnikiem „Biały Brzeg” pdf
3. Andrzej OKOŃ, Adam WRÓBEL, Grzegorz POZNAŃSKI, Eksploatacja pokładu 209 w warunkach zagrożenia sejsmicznego w ZG „Sobieski” pdf
 4. Eksploatacja pokładu 209 w warunkach zagrożenia sejsmicznego w ZG „Sobieski”, System Obserwacji Sejsmologicznej SOS w ZG „Sobieski” pdf
 5. Zenon PILECKI, Edward POPIOŁEK, Geodezyjne i geofizyczne rozpoznanie zagrożenia zapadliskowego pdf
 6. Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZEJLAŚ, Ekologiczne i bezpieczne składowisko odpadów niebezpiecznych w strukturze solnej LGOM pdf
 7. Henryk MARCAK, Geomechaniczna interpretacja struktury danych geofizycznych, w szczególności sejsmologicznych gromadzonych dla oceny hazardu sejsmicznego pdf
 8. Andrzej LEŚNIAK, Tomasz DANEK, Anna PIĘTA, Kierunki rozwoju modelowań numerycznych sejsmicznego pola falowego pdf
 9. Marek CAŁA, Michał BETLEJ, Wybrane aspekty trójwymiarowego modelowania numerycznego stateczności zboczy w warunkach skomplikowanej budowy geologicznej pdf
 10. Janusz MAKÓWKA, Analiza numeryczna przestrzennego rozkładu stanu naprężenia w otoczeniu typowych układów krawędzi eksploatacji zawałowej za pomocą metody elementów odrębnych pdf
 11. Jadwiga MACIASZEK, Paweł ĆWIĄKAŁA, Badania mozliwości zastosowania skanowania laserowego do monitoringu osuwisk zboczy wyrobisk odkrywkowych naprzykładzie KWB „Bełchatów” pdf
 12. Stanisława PORZYCKA, Andrzej LEŚNIAK, Analiza czasowa powolnych deformacji terenu na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego pdf
 13. Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA, Rozdzielczość syntetycznych sekcji pseudoimpedancji akustycznej formacji solnej i jej rozpoznawanie w kontekściebudowy podziemnych zbiorników pdf
 14. Renata PATYŃSKA, Kryteria inicjowania wyrzutów gazu i skał w górnictwie światowym pdf
 15. Aleksander CIANCIARA, Matematyczny opis procesu pękania górotworu na podstawie detekcji emisji sejsmicznej pdf
 16. Marek SZMUC, Marian WARCHOŁ, Restytucja i reintrodukcja życia biologicznego na terenach zdegradowanych przez przemysł siarkowy pdf
 17. Anna PIĘTA, Justyna BAŁA, Metody dekompozycji zadania odwrotnego na przykładzie wybranych zagadnień geofizyki pdf
 18. Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Teoretyczna analiza wpływu nasycenia gruntu roztworem NaCl na amplitudę fali elektromagnetycznej GPR pdf
 19. Elzbieta PILECKA, Określanie kierunków rozwoju sejsmiczności na podstawie analizy położenia lineamentów na przykładzie wysokoenergetycznego wstrząsu z dnia 13 czerwca 2008 roku w ZG Rudna pdf
 20. Stanisław TRENCZEK, Sposób kompleksowej oceny zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla kamiennego pdf
 21. Jan DULEWSKI, Bogusław MADEJ, Roman UZAROWICZ, Zagrożenie procesami termicznymi obiektów zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego pdf
 22. Ryszard HEJMANOWSKI, Andrzej KWINTA, Modelowanie deformacji ciągłych powierzchni terenu w warunkach zmiennego zalegania złoża pdf
 23. Marcin PIETRZYKOWSKI, Marek PAJĄK, Wojciech KRZAKLEWSK, Próba zastosowania metod liczbowej wyceny gleb na podstawie Indeksu Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL)oraz Siedliskowego Indeksu Glebowego (SIG) do opisu zmienności warunków siedliskowych na zrekultywowanych dla leśnictwa zwałowiskach KWB „Bełchatów pdf
 24. Bogdan GÓRALSKI, Zmiany kształtu Ziemi a klimat i zagrożenia w górnictwie pdf
 25. Jan HYCNAR, Perspektywy węgla w okresie ekspansji rozwoju energii odnawialnej pdf