Referaty wygłoszone na Warsztatach Górniczych w roku 2010, z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”

L.p.      Autor/Autorzy, Tytuł referatu Całość Prezentacja
1. BOBEK Roland, ŚLEDŹ Tomasz, RATAJCZAK Adam, MĄKA Bernard, GŁUCH Piotr, Doświadczenia ze stosowania obudów podporowych i podporowo -kotwiowych w przecinkach ścianowych w kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów pdf pdf
2. BUKOWSKA Mirosława, SANETRA Urszula, WADAS Mariusz, Chronostratygraficzna i głębokościowa zmienność porowatościi wytrzymałości na ściskanie węgli górnośląskich pdf pdf
3. CELMER Marek, LUBRYKA Mieczysław, KUTKOWSKI Jan, Zastosowanie wyników badań georadarowych do oceny zagrożenia powszechnego związanego z użytkowaniem grobli komunikacyjnej pdf
 4. CZAJKOWSKI Ryszard, CZURYŁO Zbigniew, MICHNO Witold, Zagrożenia środowiska spowodowane uszkodzeniem konstrukcji otworu wiertniczego pdf
 5. DEC Jerzy, MARZEC Paweł, PIETSCH Kaja, Lokalizacja przepuszczalnych stref akumulacji gazu na poziomie wapienia podstawowego w kopalni miedzi „Rudna” pdf
 6. DĘBKOWSKI Rafał, d’OBYRN Kajetan, SZPAK Marcin, Techniki zabezpieczenia wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” na przykładzie Trasy Górniczej pdf
 7. DĘBSKI Wojciech, Tomografia sejsmiczna w górnictwie pdf
 8. DWORNIK Maciej, PIĘTA Anna, Analiza wybranych metod przyspieszenia obliczeń komputerowych na przykładzie stochastycznej inwersji sejsmicznej pdf
 9. DYBA Marcin, PILECKI Zenon, Wpływ sposobu zawodnienia modelu numerycznego na ciśnienie porowe i naprężenie efektywne wobliczeniach numerycznych programem FLAC 2D pdf
 10. FAJKLEWICZ Zbigniew, OSTROWSKI Cezary, Badania grawimetryczne terenów naruszonych eksploatacją górniczą pdf pdf
 11. GÓRALSKI Bogdan, Zmiany długości dnia ziemskiego względem dnia SI a zagrożenia w górnictwie pdf
 12. GRZYBEK Ireneusz, RESPONDEK Andrzej, Polskie doświadczenia w zakresie odgazowania złóż węgla pdf
 13. HEJMANOWSKI Ryszard, MALINOWSKA Agnieszka, Metoda prognozowania deformacji powierzchni terenu w rejonie złóż gazui ropy naftowej wraz z analizą zagrożeń infrastruktury technicznej pdf
 14. JAŚKIEWICZ-PROĆ Izabela, Porównanie prognozowanych i zarejestrowanych parametrów drgań od wstrząsów górniczychw bliskich odległościach epicentralnych na terenie LGOM pdf
 15. KOŁODZIEJCZYK Urszula, ASANI Anna, Historia i perspektywy wydobycia węgla brunatnego na Środkowym Nadodrzu pdf
 16. KOŁODZIEJCZYK Urszula, ĆWIĄKAŁA Michał, WIDUCH Aleksander, Zastosowanie popiołów lotnych z węgla brunatnego do wzmacniania nasypów drogowych pdf pdf
 17. KOTYRBA Andrzej, FROLIK Adam, KORTAS Łukasz, SIWEK Sławomir, Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalńwęgla brunatnego w rejonie Piły – Młyna (województwo Kujawsko-Pomorskie) pdf pdf
 18. KRAWIEC Krzysztof, PILECKI Zenon, Analiza wrażliwości modelu numerycznego procesu zapadliskowego na terenie górniczym na zmianę stałych materiałowych pdf
 19. KURZEJA Joanna, KORNOWSKI Jerzy, Zastosowanie ilościowej wersji Kompleksowej Metody Oceny Stanu Zagrożenia Tąpaniami pdf pdf
 20. MAJCHERCZYK Tadeusz, NIEDBALSKI Zbigniew, Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia i przemieszczenia wokół wyrobisk korytarzowych pdf pdf
 21. MICHALJUK W., ZACHAROW W.W., PILECKI Zenon, BUJAKOWSKI Wiesław, Badania laboratoryjne rozwoju procesudylatancyjnego w wybranych skałach obciążanych dynamicznie pdf
 22. MIREK Adam, KATAN Dariusz, Metody odmetanowania stosowane w polskich kopalniach węgla kamiennego pdf
 23. MORMAN Justyna, CZOP Mariusz, Antropogeniczne przeobrażenia reżimu hydrologicznego rzeki Sztoły w rejonie olkuskim pdf pdf
 24. MRÓWCZYŃSKA Maria, Badanie intensywności przebiegu deformacji powierzchni terenu Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowegow latach 1967 – 2008 z wykorzystaniem sieci neuronowej Hopfielda pdf  pdf
 25. NOWICKA Aldona, Gaz z łupków – nowe wyzwanie na obszarze wyniesienia Łeby pdf
26. OSET Krzysztof, PTAK Mariusz, Możliwości badawcze przenośnej iskrobezpiecznej aparatury PASAT M pdf pdf
27. OSTRĘGA Anna, Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i koncepcja rewitalizacji pdf
28. OSTRĘGA Anna, CYGAN Sylwia, Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rewitalizacji terenów pogórniczych na przykładzie Brzeszcz pdf
29. PATYŃSKA Renata, Inwentaryzacja emisji metanu z układów wentylacyjnych i z układów odmetanowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001-2010 pdf  pdf
30. PIETRZYKOWSKI Marcin, KACZMARCZYK Adrian, WOŚ Bartłomiej, STOCES Andrzej, Stan zagospodarowania leśnego zrekultywowanych zwałowisk odpadówgórnictwa węgla kamiennego przekazanych pod administrację Nadleśnictwa Brynek (RDLP w Katowicach) pdf pdf
31. PIETRZYKOWSKI Marcin, KRZAKLEWSKI Wojciech, WOŚ Bartłomiej, PIETRZAK Wacław, Ocena zagospodarowanialeśnego zrekultywowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki pdf  pdf
32. PILECKA Elżbieta, KUDELA Jacek, PITUŁA Jerzy, Analiza wpływu przerw w eksploatacji ścian na zagrożenie sejsmiczne na przykładzie KWK „Piast” pdf
33. SALATA Romuald, SONDAJ Leszek, WOJCIECHOWSKI Michał, Ocena aktualnego stanu zabezpieczenia KWB Turóww aspekcie zdarzeń powodziowych zaistniałych w sierpniu 2010 r. pdf pdf
34. SAMOKAR Zbigniew, MATYAS Łukasz, Skutki wpływów deformacyjnych w podłożu na zabudowę powierzchniową, na przykładzie jednorodzinnej zabudowyszeregowej osiedla Polanka w Polkowicach pdf
35. SOPATA Paweł, Wykorzystanie metody GPS-RTK do pomiarów przemieszczeń powierzchni terenów górniczych pdf pdf
36. STANO Marcin, ŻABA Jerzy, MAŁOLEPSZY Zbigniew, Trójwymiarowy model złoża węgla kamiennego na potrzeby numerycznego przewidywania deformacji terenu pdf  pdf
37. STEC Krystyna, MASNY Wojciech, Analiza numeryczna dynamicznego oddziaływania wstrząsów górotworu na wyrobisko korytarzowew zależności od położenia płaszczyzny pękania w ognisku wstrząsu pdf  pdf
38. STOCH Tomasz, Dokładność wyznaczania wartości wskaźników deformacji na punktach przestrzennej sieci obserwacyjnej z wykorzystaniem pomiaru GPS-RTK pdf  pdf
39. SZEFLER Kazimierz, OPIOŁA Radosław, RUDOWSKI Stanisław, KRUK-DOWGIAŁŁO Lidia, Wyrobiska poczerpalne w Zatoce Puckiej pdf pdf
40. SZERMER-ZAUCHA Renata, PILECKA Elżbieta, Szkody górnicze powstałe po wysokoenergetycznych wstrząsach w KWK „Piast” w okresie 09.02.2010 – 14.03.2012 pdf
41. TATARA Tadeusz, PACHLA Filip, Uszkodzenia w obiektach budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych pdf
42. TOMECKA-SUCHOŃ Sylwia, ZIĘTEK Jerzy, VAN GIANG Nguyen, Wpływ ukierunkowania dipoli anten GPR na amplitudę sygnału w badaniach nad strefami rozluźnień gruntu pdf  pdf
43. TRENCZEK Stanisław, FEDKO Monika, Szacowanie względnego ryzyka utraty funkcjonalności wyrobisk w rejonie ściany w oparciu o rozpoznane zagrożenia pdf  pdf