Referaty wygłoszone na Warsztatach Górniczych w roku 2016, z cyklu „Górnictwo: człowiek – środowisko – zrównoważony rozwój”

L.p. Autor/Autorzy, Tytuł referatu Pełny tekst Miejsce publikacji
1. Krystyna KUŹNIAR, Tadeusz TATARA: Drgania pochodzenia górniczego gruntu i fundamentu budynku w ocenie ich szkodliwości pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
2. Elżbieta PILECKA, Renata SZERMER-ZAUCHA: Metody oceny oddziaływania wstrząsów pochodzenia górniczego na budynki pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
3. Stanisław DUŻY: Ocena stopnia bezpieczeństwa wyrobisk korytarzowych zlokalizowanych na terenach pogórniczych pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
4. Roland BOBEK, Tomasz ŚLEDŹ, Jarosław TWARDOKĘS,Adam RATAJCZAK, Piotr GŁUCH: Problemy stateczności obudowy szybów w świetle doświadczeń KWK Knurów–Szczgłówice pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
5. Aleksander WARDAS, Roland BOBEK, Tomasz ŚLEDŹ, Jarosław TWARDOKĘS, Adam RATAJCZAK, Piotr GŁUCH: Sposoby wzmocnienia górotworu dla poprawy stateczności wyrobisk korytarzowych na dużej głębokości w warunkach występowania zagrożeń naturalnych i technicznych w kopalniach węgla kamiennego pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
6. Renata PATYŃSKA: Wskaźnik emisji metanu z kopalń węgla kamiennego w Polsce pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
7. Barbara BIELOWICZ: Litotyp węgla jako jeden z wyznaczników przydatności węgla brunatnego w czystych
technologiach węglowych
pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
8. Andrzej KOTYRBA, Adam FROLIK, Łukasz KORTAS, Sławomir SIWEK: Górnośląski system informacji przestrzennej o zagrożeniach powierzchni na terenach pogórniczych pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
9. Lucyna FLORKOWSKA: Zagadnienia szkód górniczych w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
10. Izabela BRYT-NITARSKA: Lokalizacja nieruchomości budynkowej na terenie górniczym, jako czynnik jej wartości pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
11. Urszula KAŹMIERCZAK, Paweł STRZAŁKOWSKI: Zakres prac rekultywacyjnych w kierunku wodnym terenów po eksploatacji surowców skalnych pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
12. Aleksandra CZAJKOWSKA, Justyna OSOWSKA: Wpływ prognozowanych obniżeń terenu wywołanych eksploatacją górniczą na zasięg stref zagrożenia powodziowego pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
13. Mirosława BAZARNIK: Możliwości aplikacyjne techniki naziemnego skanowania laserowego 3D w rekultywacji
terenów górniczych
pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
14. Robert KACZMARCZYK, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Jacek STANISZ, Aleksandra BORECKA: Wskaźniki zmian wytrzymałości na ścinanie w strefach zagrożenia osuwiskowego na obszarze kopalni węgla brunatnego Turów i Bełchatów pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
15. Elżbieta PILECKA, Justyna MORMAN: Stateczność wałów przeciwpowodziowych z wbudowaną warstwą odpadów powęglowych w świetle obliczeń numerycznych pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
16. Agnieszka BOŻĘCKA, Monika ORLOF-NATURALNA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA: Możliwości wykorzystania procesu wymiany jonowej na sorbentach do oczyszczania wodnych roztworów z jonów metali toksycznych pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
17. Agata KASPRZAK, Kamil JUŚKO, Jacek MOTYKA: Zmienność jonu chlorkowego i siarczanowego w Wiśle między zbiornikiem Goczałkowickim a ujściem Skawy pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
18. Piotr KASPRZYK, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA: Metody usuwania jonów kadmu i ołowiu z roztworów wodnych pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
19. Krystian WIERZBIŃSKI: Wpływ geometrii chodnika wentylacyjnego i sposobu jego likwidacji na rozkład stężenia metanu w rejonie wylotu ze ściany przewietrzanej sposobem U w świetle obliczeń numerycznych CFD pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
20. Marta KADELA, Monika GWÓŹDŹ-LASOŃ, Iwona DUDKO-PAWŁOWSKA: Parametry geotechniczne wybranych odpadów kopalnianych i hutniczych pdf Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN
nr 94/2016
21. Urszula KOŁODZIEJCZYK, Magdalena CZARNA: Zagrożenia środowiskowe eksploatacji kruszywa naturalnego w dolinie Bobru pdf WUG Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy w Górnictwie 06/2016
22. Agnieszka GONTASZEWSKA: Rozpoznanie geologiczno-inżynierskie na terenie dawnej podziemnej eksploatacji węgla brunatnego – przykład Zielonej Góry pdf WUG Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy w Górnictwie 06/2016
23. Joanna Małgorzata ŚWITOŃ: Programy komputerowe wykorzystywane do modelowania złóż i planowania produkcji – zalety i ograniczenia pdf WUG Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy w Górnictwie 06/2016
24. Grzegorz STROZIK: Przykłady likwidacji płytkich wyrobisk stwarzających zagrożenie dla powierzchni terenu na podstawie doświadczeń zagranicznych pdf WUG Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy w Górnictwie 06/2016
25. Paweł P. ZAGOŻDŻON: Dawne podziemne wyrobiska Dolnego Śląska jako obiekty badań naukowych i atrakcje turystyczne pdf WUG Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy w Górnictwie 06/2016
26. Grzegorz STROZIK: Kruszywa łamane w likwidacji wielkowymiarowych płytkich pustek podziemnych pdf WUG Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy w Górnictwie 09/2016