Referaty wygłoszone na Warsztatach Górniczych w roku 2017, z cyklu „Górnictwo: człowiek – środowisko – zrównoważony rozwój”

 

L.p. Autor/Autorzy, Tytuł referatu Pełny tekst
1. Izabela BRYT-NITARSKA: Przyczyny zwiększonego zużycia technicznego budynków na terenach górniczych pdf
2. Zbigniew BURTAN: Wpływ katastrofogennych zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego pdf
3. Stanisław DUŻY: Wpływ posadowienia obudowy na stateczność wyrobisk korytarzowych i komorowych pdf
4. Stanisław DUŻY, Piotr GŁUCH, Grzegorz MICHALIK, Adam RATAJCZAK: Ocena stateczności obudowy szybów górniczych w warunkach występowania wstrząsów górotworu pdf
5. Dariusz GRABOWSKI, Krzysztof KARWACKI, Kamil MICHALIK: Osuwiska w odkrywkach poeksploatacyjnych pdf
6. Krzysztof KARWACKI, Dariusz GRABOWSKI: Osuwiska związane z górnictwem odkrywkowym na przykładzie Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego pdf
7. Paweł KASPRZYK: Celowość interdyscyplinarnych badań walorów przyrodniczych i kulturowych obiektów pogórniczych na przykładzie reliktów przemysłu wapienniczego pdf
8. Tetiana KRIL: Engineering protection of the territory Kiev-Pechersk Reserve and it”s buffer zone pdf
9. Lidia KRÓL: Poszukiwanie i rozpoznawanie bursztynu – „pozwolenie na wydobycie” pdf
10. Piotr KUJAWSKI: Planowanie przestrzenne i górnictwo odkrywkowe – zrównoważony rozwój pdf
11. Agnieszka A. MALINOWSKA, Artur GUZY, Wojciech T. WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI: Badania dynamicznych zjawisk przemieszczeniowych z wykorzystaniem radarowych zobrazowań satelitarnych – Sentinel pdf
12. Agnieszka A. MALINOWSKA, Wojciech T. WITKOWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, Ling CHANG, Ramon F. HANSSEN, Freek J. van LEIJEN: Wczesne wykrywanie deformacji nieciągłych przy wykorzystaniu satelitarnej techonologii persistent scatterer interferometry (PSI) pdf
13. Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA, Michał DWORZAK: Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym pdf
14. Filip PACHLA, Tadeusz TATARA: Odporność zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na wpływy eksploatacji górniczej w obszarze KWK „Janina” pdf
15. Renata PATYŃSKA, Anna PAJDAK: Korelacja parametrów przyczyn i skutków tąpnięć zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w GZW pdf
16. Liliana PETRENKO: Mechanical properties of crystalline rock of Ukraine and Sweden for safe geological borehole disposal pdf
17. Elżbieta PILECKA, Dariusz SZWARKOWSKI: Zastosowanie naziemnego skanera laserowego Riegl VZ-400 do oceny wpływu podziemnych wyrobisk górniczych na deformacje powierzchni terenów GZW pdf
18. Józef PYRA, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Paweł KŁÓSKO: Prognozowanie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych dla robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych pdf
19. Zbigniew RAK: Nowe rozwiązania w systemie wysokiego kotwienia dla wzmacniania obudowy ŁP pdf
20. Zbigniew RAK: Samodzielna obudowa kotwowa – szanse na powrót do polskich kopalń węgla kamiennego pdf
21. Zbigniew RAK, Jerzy STASICA: Dobre praktyki w utrzymywaniu wyrobiska w jednostronnym otoczeniu zrobami zawałowymi pdf
22. Marek REMBIŚ: Zmienność litologiczna dolomitów triasowych ze złoża „Ujków Stary” jako czynnik warunkujący ich przydatność do produkcji kruszyw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym pdf
23. Marek ROTKEGEL: Programy CAE stosowane w trakcie projektowania i użytkowania obudowy wyrobisk korytarzowych pdf
24. Jacek STANISZ, Aleksandra BORECKA, Zenon PILECKI, Robert KACZMARCZYK: Symulacja numeryczna zachowania się obwałowania przeciwpowodziowego w warunkach obciążenia falą wezbraniową pdf
25. Jerzy STASICA: Nowoczesne metody badań i oceny stanu technicznego obudów szybów górniczych oraz wyrobisk przyszybowych pdf
26. Jerzy STASICA, Zbigniew RAK, Zbigniew BURTAN: Nowoczesne technologie napraw i rekonstrukcji obudów szybów górniczych oraz wyrobisk przyszybowych pdf

 

 

27. Kazimierz POZNAŃSKI, Józef RUSINEK: Historia firmy FAMA Sp. z o.o. pdf
28. Jarosław STRUCZYŃSKI, Józef RUSINEK: FAMA jako mecenas dóbr kultury pdf
29. Daniel GŁOWIŃSKI, Jolanta DURKALEC, Adam LASKA, Józef RUSINEK: FAMA jako inicjator kształcenia załogi pdf