Lp.  Autor/Autorzy, Tytuł referatu Całość
1. Adam ROSTAŃSKI –Rola lokalnych zasobów genowych w zagospodarowaniu nieużytków poprzemysłowych pdf
 2. Krzysztof BRUDNIK, Krzysztof JAKIEL, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK – Zagrożenie zabudowy miejskiej Wieliczki ze strony struktur antropogenicznych w świetle badań grawimetrycznych pdf
 3. Krzysztof BRUDNIK, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK – Wypełnianie pustek w górotworze otworami TO S-1 i SP-1 odwierconymi w rejonie centrum niecki osiadań powstałej na skutek dopływu wody do poprzeczni Mina w Kopalni Soli Wieliczka pdf
 4. Krzysztof CZAJKA, Robert KALETA – Wybrane zagadnienia monitoringu środowiska terenu górniczego Barycz i składowiska odpadów komunalnych Barycz  pdf
 5. Józef DUBIŃSKI, Grzegorz MUTKE –Reakcja budynków na wstrząsy górnicze z wysokoczęstotliwościową modą drgań gruntu pdf
 6. Zbigniew FAJKLEWICZ – Wieliczka – mikrograwimetria a zagrożenia powierzchni terenu górniczego  pdf
 7. Zbigniew FAJKLEWICZ – Znaczenie badań geofizycznych w procesie przywracania wartości użytkowych terenom naruszonym dokonaną eksploatacją górniczą  pdf
 8. Zbigniew FAJKLEWICZ, Stanisław LASEK, Aleksander MATWIEJSZYN, Janusz RADOMIŃSKI –Przyczynek do badań mikrograwimetrycznych naruszeń powierzchni szlaków komunikacyjnych w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej pdf
 9. Zbigniew FAJKLEWICZ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz RADOMIŃSKI, Edward STEWARSKI – Przykłady zastosowania metod geofizycznych do lokalizacji historycznych wyrobisk podziemnych  pdf
 10. Aleksander GARLICKI – Kopalnie soli Wieliczka i Bochnia w nauczaniu studentów Akademii Górniczo-Hutniczej  pdf
 11. Zygmunt GERLACH, Ernestyn KUBEK, Jerzy GRYCMAN, Tadeusz KABZA – Ocena zagrożenia sejsmicznego przy wybieraniu pokładów grupy 600 i 700 w KWK „ANNA” pdf
 12. Tadeusz GOŁDA, Ryszard UBERMAN, Wiesław KOZIOŁ, Wojciech NAWORYTA – Problemy zagospodarowania obiektów infrastruktury przemysłowej  i rekultywacji terenów likwidowanych kopalń węgla kamiennego  pdf
 13. Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK – Iniekcja rurociągowa i otworowa nowoczesnym sposobem zabezpieczania kopalń  pdf
 14. Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Adam BROMOWICZ, Adam SUŚLIK – Strategia zabezpieczenia Kopalni Soli „Wieliczka” pdf
 15. Antoni GOSZCZ –Możliwości i ograniczenia w przywracaniu użytecznościterenom górniczym  pdf
 16. Jerzy GUSTKIEWICZ – Studium deformacji eksperymentalnych i w naturze pdf
 17. Urszula JÓZEFKO, Ewa PANEK, Elżbieta PIETRZYK-SOKULSKA, Robert SKRZYPCZAK – Tradycje lecznictwa balneologicznego w małopolskim górnictwie podziemnym soli  pdf
 18. Danuta KACZOR – Wstępne wyniki powierzchniowych obserwacji geoelektrycznych prowadzonych w trakcie wykształcania się niecki osiadania  nad eksploatacją ścianową  pdf
 19. Mirosław KAZIMIERCZYK – Maksymalne wartości przyśpieszeń drgań powierzchni na obszarze Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego pdf
 20. Grzegorz KORTAS –Kształtowanie się zagrożeń i warunki przywrócenia ruchu kolejowego w Wieliczce po wdarciu wód do kopalni w 1992 roku pdf
 21.  Krzysztof M. ROSTAŃSKI – Zieleń parkowa jako wynik naturalnej sukcesji pdf
 22. Andrzej KUBAŃSKI, Jan ZYCH, Stanisław ZAWADA – Technologie likwidacji płytkich wyrobisk górniczych  pdf
 23. Joanna KURZEJA – Sejsmoakustyczna prognoza intensywności uwalniania energii sejsmicznej w kolejnych jednostkach czasu na podstawie danych z ZG„Piekary” pdf
 24. Marzena LAMPARSKA-WIELAND – Sztolnie odwadniające jako element krajobrazu kulturowego terenów pogórniczych Tarnowskich Gór i w okręgu olkusko-bolesławskim  pdf
 25. Agnieszka ŁANOSZKA, Ewa OBARA – Informacja o projekcie Waloryzacja Starych Kopalń Val – Min realizowanym w ramach programu Unii Europejskiej Ecos Ouverture pdf
 26. Jadwiga MACIASZEK, Rafał GAWAŁKIEWICZ – Ocena przydatności nowoczesnych technologii geodezyjnych do pomiaru  i wizualizacji podziemnych pustek górniczych  pdf
 27.  Wojciech MAGIERA, Adam MIREK – Charakterystyka zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w górnictwie polskim w roku 2000  pdf
 28. Janusz MADEJ, Krzysztof JAKIEL, Sławomir PORZUCEK – Udział mikrograwimetrii w planach zagospodarowania przestrzennego olkuskiego rejonu pogórniczego pdf
 29. Jakub MAZUREK –Deformacje górotworu i sposoby zagospodarowania terenu zdegradowanego na skutek otworowej eksploatacji soli w kopalni Barycz  pdf
 30. Tadeusz MIKOŚ – Fascynujący świat podziemi  pdf
 31. Janusz MIREK, Stanisław LASOCKI – SEJS-NET: działający rozległy sejsmometryczny system pomiarowy pdf
 32. Zbigniew MOTYKA – Zastosowanie metody uproszczonej szerokopasmowej holografii sejsmicznej do odwzorowania pustek przypowierzchniowych pdf
 33. Grzegorz MUTKE, Sabina DENYSENKO – Charakterystyka drgań powierzchni od wstrząsów górniczych: rejon Katowice-Ligota i Katowice-Panewniki  pdf
 34. Wojciech NAWORYTA –Rola i kompetencje samorządów w zarządzaniu środowiskiem terenów eksploatacji górniczej na tle aktualnych regulacji prawnych pdf
 35. Krzysztof OGIEGŁO, Mieczysław LUBRYKA, Ryszard SKATUŁA, Jan KUTKOWSKI – Wydzielanie się metanu pod wpływem wstrząsu górniczego pdf
 36. Anna OSTRĘGA – Możliwości zagospodarowania nieczynnego kamieniołomu Pod Wieżą Telewizyjną na Krzemionkach Podgórskich  pdf
 37. Elżbieta PILECKA – Elementy analizy ryzyka dla oceny wpływu zagrożeń górniczych na obiekty pdf
 38. Zenon PILECKI – Modelowanie oddziaływania wstrząsu górniczego na budynek pdf
 39. Jacek PŁONCZYŃSKI – Walory turystyczno-dydaktyczne terenów pogórniczych na przykładzie „Szlaku dawnego górnictwa węglowego w okolicach Tenczynka i Rudna  koło Krzeszowic”  pdf
 40. Maria SASS-GUSTKIEWICZ, Wojciech MAYER, Michał GÓRALSKIDavid L. Leach – Zawartość metali ciężkich w glebach na obszarach eksploatacji rud Zn-Pb w rejonach olkuskim i chrzanowskim  pdf
 41. Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET  – Dobór zaczynów do wzmacniania górotworu solnego  pdf
 42. Zbigniew SZCZERBOWSKI, Mieczysław JÓŹWIK – Analiza przemieszczeń poziomych wybranych rejonów  Kopalni Soli „Wieliczka”  pdf
 43. Jacek SZEWCZYK – Długookresowe zmiany ukształtowania powierzchni terenu Wieliczki pod wpływem procesów zachodzących w górotworze  pdf
 44. Barbara TOKARSKA-GUZIK – Przyrodnicze zagospodarowanie terenów pogórniczych  pdf
 45. Gabriela WOŹNIAK, Agnieszka KOMPAŁA – Ekologiczny potencjał nieużytków poprzemysłowych jako podstawa ich biologicznej regeneracji  pdf
 46. Krzysztof WYWIOŁ, Zbigniew BARANOWSKI, Jan ZYCH – Zagrożenie tąpaniami w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.  pdf
 47. Stanisław ZAWADA, Jan ZYCH, Andrzej KUBAŃSKI  – Likwidacja wyrobisk górniczych wypełnionych płynnym medium pdf
 48. Wacław M. ZUBEREK – Przewidywanie w geofizyce górniczej  pdf
 49. Jan ZYCH, Marek KRUCZKOWSKI, Stanisław ZAWADA, Andrzej KUBAŃSKI – Uzdatnianie terenu w rejonie wiaduktu drogowego SC-0 dla potrzeb budowy Drogowej Trasy Średnicowej pdf
 50. Jan ZYCH, Andrzej KUBAŃSKI, Wiesław PIWOWARSKI, Andrzej GĄDEK –Sposób likwidacji płytkich wyrobisk górniczych byłej kopalni barytuw Boguszowie pdf