Lp. Autor/Autorzy, Tytuł referatu Całość
 1. Adam BARAŃSKI – Wnioski wynikające z monitoringu zagrożenia tąpaniami
w górnictwie węgla kamiennego w latach 1994 – 2001
 pdf
 2.  Maria Bączkowska, Magdalena Macioszczyk, Margota Wesoły, Wojciech Bochenek, Henryk Passia, Adam Szade  – Automatyczny monitoring obiektów poddanych wpływom górniczym na terenie miasta Polkowice pdf
 3. Mirosława Bukowska – Własności naprężeniowe i energetyczne skał karbonu produktywnego GZW w warunkach zmiennych prędkości odkształcenia i ciśnień okólnych  pdf
 4. Jan DULEWSKI, Zdzisław KULCZYCKI – Nowelizacja przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska w odniesieniu do działalności górniczej  pdf
 5. Jerzy Gawryś – Aktywność sejsmoakustyczna w procesie ściskania próbek skalnych pdf
 6. Zygmunt GERLACH, Tadeusz KABZA, Ewa WYROBEK-GOŁĄB – Geofizyczna ocena skuteczności profilaktyki aktywnej i technologicznej w kopalniach węgla kamiennego pdf
 7. Antoni Goszcz – Propozycje rozwiązania problemu terenów zdegradowanych  pdf
 8. Bogusław Bobrowski – Ochrona środowiska w Gliwickiej Spółce Węglowej S.A.  pdf
 9. Augustyn HOLEKSA, Mieczysław LUBRYKA, Jan KUTKOWSKI – Prawne skutki niepełnych opinii górniczo-geologicznych pdf
 10. Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz KORBIEL, Tomasz LIPECKI –Wyniki ciągłej rejestracji przemieszczeń i wychyleń budynku w czasie wstrząsów górniczych  pdf
 11. Danuta Kaczor – Obserwacje zmian zachodzących w górotworze podczas jego deformacji za pomocą metod elektrooporowych  pdf
 12. Mirosław Kazimierczyk – Parametry drgań powierzchni generowanych wstrząsami górniczymi w Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym  pdf
 13. Maksymilian Klank, Stanisław Gajos, Urszula Mieszczak, Józef Pawlik – Ochrona środowiska w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego przyjazna środowisku  pdf
 14. Jerzy KŁOSIŃSKI – Ocena przypowierzchniowych niejednorodności ośrodka na obszarze KWK „Jaworzno” techniką prześwietlania sejsmicznego  pdf
 15. Wojciech Kocot, Karol Firek – Metodyka badania i dokumentowania stanu technicznego oraz uszkodzeń dużych powierzchniowo obiektów inżynierskich o nawierzchniach betonowych pdf
 16. Jerzy Kornowski – Przykłady sejsmoakustycznej prognozy energii emitowanej  z eksploatowanego pokładu węgla  pdf
 17.  Bogusław Bobrowski, Antoni Kot – Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony środowiska zastosowane w kopalniach Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. pdf
 18. Danuta Krzysztoń – Eksperymentalne badania parametrów naprężeniowo – odkształceniowych skał w jednoosiowym i trójosiowym stanie naprężenia pdf
 19. Joanna Kurzeja – Podstawy sejsmoakustycznej prognozy energii emitowanej z eksploatowanego pokładu węgla pdf
 20.  Jerzy Kwiatek – Wpływ prędkości podziemnej eksploatacji górniczej na obiekty budowlane pdf
 21. Krzysztof Jakiel, Janusz Madej, Sławomir Porzucek – Kontrola grawimetryczna stanu górotworu solnego na terenie Kopalni Otworowej „Barycz” pdf
 22. Janusz Mirek, Michał Bowanko –  Sieć sejsmometryczna SEJS – NET na terenie Gminy Rudna  pdf
 23. Grzegorz Mutke – Porównanie charakterystyk obciążeń dynamicznych w budynkach od wstrząsów górniczych i od drgań parasejsmicznych pdf
 24. Grzegorz MUTKE, Ernestyn KUBEK, Jerzy GRYCMAN, Tadeusz KABZA – Analiza rejestracji przyspieszeń drgań gruntu wywołanych wstrząsami na obszarze górniczym kopalni „Anna”  pdf
 25. Krzysztof OGIEGŁO, Mieczysław LUBRYKA, Ryszard SKATUŁA, Jan KUTKOWSKI – Przypadki zmian temperatury górotworu w wyrobiskach górniczych po zaistniałych wstrząsach górotworu  pdf
 26. Zbigniew Onderka, Roman Biessikirski, Jacek Sieradzki, Jan Winzer – KSMD – system do monitorowania drgań powodowanych robotami strzelniczymi w otoczeniu kopalń odkrywkowych pdf
 27. Ewa PANEK, Ewa SALAMON – Przekształcenia środowiska przyrodniczego doliny Dunajca w rejonie Tarnowa w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego  pdf
 28. Renata Patyńska – Analiza spękań węgla i skał stropowych w otoczeniu pokładu węgla  pdf
 29. Grzegorz PAŹDZIOREK, Małgorzata WAKSMAŃSKA – Wspólnotowe dyrektywy dotyczące ochrony siedlisk dzikiej fauny i flory a działalność górnicza pdf
 30.

Jerzy PICUR – Działalność Centrum Dokumentacji Mierniczo – Geologicznej Zlikwidowanych Zakładów Górniczych przy Wyższym Urzędzie Górniczym

 pdf
 31. Krzysztof PIETRUSZKA – Prognozowanie deformacji na terenach górniczych metodą badań modelowych (MES) weryfikowanych pomiarami geodezyjnymi  pdf
 32. Wojciech KRZAKLEWSKI, Marcin PIETRZYKOWSKI – Wstępne wyniki badań nad nową metodą stabilizacji techniczno – biologicznej fitotoksycznych odpadów po flotacji rud metali nieżelaznych pdf
 33. Zenon PILECKI, Elżbieta PILECKA, Jerzy KŁOSIŃSKI, Mariusz KOSTER – Ocena stanu spękanego górotworu techniką refrakcji sejsmicznej  pdf
 34.

Andrzej Prałat, Rafał Zdunek – Możliwości wykorzystania metod elektromagnetycznych do badania obszarów zlikwidowanych kopalń

 pdf
 35. Jacek Barczyk, Leszek Bednorz – Zastosowanie odpowiednich metod profilaktyki budowlanej dla obiektów zlokalizowanych w „Polu Marklowice”  pdf
 36. Urszula Sanetra – Kąt tarcia wewnętrznego i spójność skał zwięzłych i spękanych pdf
 37. Zbigniew Szczerbowski – Badania geodezyjno-grawimetryczne efektów procesów geodynamicznych zachodzących w naruszonym eksploatacją górotworze solnym  pdf
 38. Mariusz Wadas – Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa dla próbek piaskowca z szorstkimi i gładkimi pęknięciami  pdf