Materiały Warsztatów Górniczych 2004 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”

Lp. Autor/Autorzy, Tytuł referatu Całość
1. Janusz ANTONIUK, Jerzy W. MOŚCICKI, Anna SKÓRZAK – Zastosowanie metod geoelektrycznych do rozpoznawania budowy geologicznej i zawodnienia utworów występujących w nadkładzie złoża węgla brunatnego – przykład z KWB „Bełchatów”  pdf
2. Jacek MUCHA, Tadeusz SŁOMKA, Wojciech MASTEJ, Tomasz BARTUŚ, Marek Waldemar JOŃCZYK, Ryszard FRANKOWSKI – Modelowanie zmienności i dokładność oszacowania jakości węgla brunatnego w złożu Bełchatów (pole Bełchatów) pdf
3. Zbigniew BEDNARCZYK – Wybrane aspekty badań gruntów w rejonach występowania
procesów geodynamicznych
 pdf
4. Marek CAŁA, Danuta FLISIAK, Jerzy FLISIAK, Stanisław RYBICKI – Zagrożenia wynikające z procesów reologicznych w wysadzie Dębiny w świetle modelowania numerycznego  pdf
5.  Aleksander CIANCIARA – Zastosowania georadarów w górnictwie  pdf
6. Aleksander CIANCIARA, Bogdan CIANCIARA – Próba oceny wpływu urabiania pokładu węgla kamiennego na zmiany pola naprężeń  pdf
7. Leopold Wiktor CZARNECKI, Edward SOŚNIAK – Uwarunkowania geotechniczne prowadzenia robót górniczych w KWB „Bełchatów” S.A. pdf
8. Jerzy DEC – Problemy badań sejsmicznych w KWB „Bełchatów” pdf
9. Józef DUBIŃSKI, Grzegorz MUTKE – Zastosowanie geofizyki do badań środowiskowych  pdf
10. Jan DULEWSKI, Roman UZAROWICZ – Wpływ odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny na środowisko  pdf
11. Irena GOŁĘBIOWSKA, Maciej DUTKIEWICZ – Kontrola drgań fundamentów pdf
12. Jarosław DYMARSKI, Bogusław WOJNAR – Zastosowanie technologii SIP do prognozowania zagrożeń naturalnych w KWB „TURÓW” S.A. pdf
13. Ireneusz FELISIAK, Ryszard FRANKOWSKI, Grażyna ŚLUSARCZYK, Leopold Wiktor CZARNECKI – Rejestracja obserwacji litologiczno-tektonicznych profili wiertniczych w Jednolitej Bazie Danych Geologicznych (JBDG) KWB „Bełchatów” i ich wykorzystanie przy projektowaniu robót górniczych pdf
14. Leopold, Wiktor CZARNECKI*, Ireneusz FELISIAK** – Blok paleoosuwiskowy Południowego Uskoku Brzeżnego i jego wpływ na eksploatację w Rowie II-rzędu KWB „Bełchatów”  pdf
15. Henryk FILCEK – Dynamiczne formy pełzania i relaksacji (odprężenia) górotworu pdf
16. Danuta FLISIAK – Przydatność prób krótkotrwałego pełzania soli kamiennej z wysadu Dębiny do zagadnień praktycznych  pdf
17. Małgorzata GOGACZ – Analiza jakości wód odprowadzanych do cieków powierzchniowych przez system odwadniania zakładu górniczego KWB „Bełchatów” S.A. pdf
18. Krzysztof JAKIEL, Janusz MADEJ, Janusz RADOMIŃSKI – Wyniki eksperymentalnych badań mikrograwimetrycznych dla określenia morfologii stropu podłoża serii węglowej i występowania skał trudnourabialnych w KWB „Bełchatów”  pdf
19. Stanisław SPECZIK, Ireneusz ŚNIEGOWSKI, Zbigniew SAMOKAR, Michał JĘDRZEJEC –Skutki wystąpienia największego wstrząsu górniczego w wysokich budynkach w filarze ochronnym miasta Polkowice pdf
20. Ilona JOŃCZYK, Jacek SZCZEPIŃSKI – Czynniki rozwoju leja depresyjnego w rejonie KWB „Bełchatów” S.A.  pdf
21. Tadeusz KACZAREWSKI, Marek SOŁOWCZUK – Sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z eksploatacją złoża węgla brunatnego „Turów”  pdf
22. Piotr KALETA, Tadeusz KABZA – Analiza efektywności rejestracji przyspieszeń drgań gruntu w Radlinie – Głożynach  pdf
23. Ewa KAWALEC-LATAŁA – Złoża soli kamiennej z rejonu Sieroszowic na sekcjach pseudoimpedancji akustycznej pdf
24. Jerzy KŁOSIŃSKI – Wyznaczanie współczynnika dobroci Q tłumienia fali sejsmicznej pdf
25. Jerzy KORNOWSKI – Przewidywanie i prognoza – nie tylko w geofizyce górniczej pdf
26. Jerzy KORNOWSKI – Równania emisji sejsmoakustycznej i ich zastosowanie  pdf
27. Łukasz KORTAS – Przejawy chaosu deterministycznego w sejsmiczności indukowanej pdf
28. Wojciech KRZAKLEWSKI, Jerzy WÓJCIK – Wstępna ocena przydatności rekultywacyjnej utworów nadkładu odkrywki „Szczerców” w KWB „Bełchatów” pdf
29. Cezary WOIŃSKI, Stanisława MAKOWSKA, Benedykt KUBIAK – Prawne i ekonomiczne aspekty naprawy szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego KWB „Bełchatów” S.A. pdf
30. Piotr CHMIEL, Mieczysław LUBRYKA, Jan KUTKOWSKI – Wpływ lokalizacji ogniska wstrząsu górniczego na zmianę temperatury górotworu wokół wyrobiska korytarzowego  pdf
31. Andrzej Leśniak, Zbigniew Isakow – Lokalizacja i grupowanie źródeł emisji sejsmicznej w warunkach długich frontów ścianowych na przykładzie KWK Bielszowice  pdf
32. Edward MACIĄG, Maria RYNCARZ – Ocena szkodliwości wstrząsów górniczych dla budynków na podstawie drgań ich fundamentów czy drgań gruntu?  pdf
33. Edward MACIĄG, Tadeusz TATARA –Odporność dynamiczna obiektów powierzchniowych na wstrząsy górnicze poprzez uproszczoną analizę IaMSK  pdf
34. Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Janusz RADOMIŃSKI – Mikrograwimetryczna ocena stopnia zagrożenia powierzchni terenu wokół szybów górniczych w różnych warunkach geologiczno-górniczych  pdf
35. Henryk MARCAK – Wpływ wymuszenia sejsmicznego na odpowiedź wibracyjną
obiektów budowlanych
 pdf
36. Zygmunt MIATKOWSKI, Wanda KOWALIK, Stanisław LEWIŃSKI, Adam SOŁTYSIK, Janusz TURBIAK – Ocena możliwości zastosowania teledetekcji satelitarnej do identyfikacji przeobrażeń siedlisk hydrogenicznych pod wpływem głębokiego odwodnienia terenu w rejonie KWB Bełchatów S.A. pdf
37. Grzegorz MUTKE, Adam MIREK – Wpływ sprawności technicznej sejsmometrów i miejsca ich montażu na wynik określania energii sejsmicznej wstrząsów  pdf
38. Grzegorz MUTKE, Robert SIATA – Ocena oddziaływania wstrząsów sejsmicznych na powierzchnię w rejonie KWB „Bełchatów” pdf
39. Marek Waldemar JOŃCZYK, Barbara ORGANIŚCIAK – Zagrożenia naturalne związane z eksploatacją złoża w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A.  pdf
40. Marek PAJĄK, Wojciech KRZAKLEWSKI – Ocena efektów leśnej rekultywacji północnego zbocza zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”  pdf
41. Renata PATYŃSKA – Analiza tąpnięć zaistniałych w kopalniach GZW wraz z oceną stanów zagrożenia tąpaniami  pdf
42.

Jan PIELOK, Mieczysław JÓŹWIK, Wojciech JAŚKOWSKI – Telemetryczne systemy pomiarów zmian długości z komputerową rejestracją wyników

 pdf
43. Krzysztof PIETRUSZKA – Metoda elementów skończonych w ekspertyzach konstrukcji inżynierskich na terenach górniczych  pdf
 44. Elżbieta PILECKA – Obliczanie ryzyka zagrożeń środowiska czynnikami górniczymi pdf
 45. Zenon PILECKI – Rozpoznanie metodą sejsmiczną stanu podłoża obwałowań przeciwpowodziowych pdf
 46. Krzysztof POLAK – Zagrożenia jakości wód w zbiornikach poeksploatacyjnych
kopalń węgla brunatnego
 pdf
 47. Andrzej PRAŁAT, Krzysztof MANIAK – Zjawiska elektromagnetyczne występujące na osuwiskach pdf
 48. Grzegorz PSZCZOŁA, Andrzej LEŚNIAK – Metoda MULTISTART w zadaniu lokalizacji źródeł wstrząsów na przykładzie ZG Lubin pdf
 49. Elżbieta STACHURA, Tadeusz RATAJCZAK – Związki siarki i pierwiastki toksyczne w węglu brunatnym ze złoża „Bełchatów” a ich wpływ na zagrożenie środowiska pdf
 50. Grzegorz DAWIDZIAK*, Zbigniew SKALSKI – Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu górniczego na przykładzie zakładu górniczego KWB „Bełchatów” pdf
 51. Jarosław ZAJĄC – Przydatność metody georadarowej w rozwiązywaniu zagadnień geologiczno – inżynierskich w górnictwie odkrywkowym  pdf
 52. Krystyna STEC, Marek Waldemar JOŃCZYK – Aktywność sejsmiczna w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A.  pdf
 53. Małgorzata SZCZEPAŃSKA – Wartości użytkowe nieczynnych kamieniołomów surowców skalnych na przykładzie kamieniołomu Pod Benedyktem  pdf
 54. Ludwik SEWERYN, Grzegorz GÓRSKI, Paweł SZCZEPANIK, Jacek SZCZEPIŃSKI – Ochrona środowiska wodnego w rejonie kopalni Bełchatów przed wpływem wysadu solnego „Dębina” w aspekcie przyszłej eksploatacji złoża  pdf
 55. Zbigniew SZCZERBOWSKI – Problematyka klasyfikacji terenu pogórniczego dla potrzeb jego zagospodarowania na przykładzie Inowrocławia  pdf
 56. Jacek SZYMAŃSKI, Leopold CZARNECKI, Maria DYNOWSKA – Zastosowanie metod obserwacyjnych do projektowania wyrobiska dla KWB Bełchatów S.A.  pdf
 57. Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Antoni TAJDUŚ – Numeryczne metody analizy stateczności skarp i zboczy pdf
 58. Bożena JAKÓBIEC – KWAŚNICKA, Anna WRÓBEL – Metoda sejsmiczna w badaniu wałów przeciwpowodziowych Wisły w okolicach Krakowa pdf