Referaty wygłoszone na XI Warsztatach Górniczych z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”

Lp.  Autor/Autorzy, Tytuł referatu Całość
1. Jacek CHEŁMIŃSKI, Maciej TOMASZCZYK, Marcin SŁODKOWSKI, Grzegorz CZAPOWSKI, Andrzej SADOWSKI, Piotr KOLONKO – Zintegrowany system modelowania przestrzennego zagrożeń wodnych w kopalni „Kłodawa” pdf
2. Jan DULEWSKI, Adrian WALTER – Gospodarka wodami kopalnianymi w górnictwie węgla brunatnego na tle przemysłu wydobywczego pdf
3. Mirosława GILEWSKA, Krzysztof OTREMBA – Grunty pogórnicze Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” jako materiał macierzysty gleb pdf
4. Marek KRAWCZYK – Stan bezpieczeństwa w odkrywkowych zakładach górniczych oraz zmiany w przepisach obowiązujących przy eksploatacji kopalin metodą odkrywkową pdf
5. Arkadiusz Michalski – Działalność kopalni „Konin” w aspekcie zrównoważonego ekorozwoju  pdf
6. Tadeusz RATAJCZAK,  Elżbieta HYCNAR, Waldemar M. JOŃCZYK,  Anna SKÓRZAK Złoża antropogeniczne kopalin towarzyszących a zagrożenia środowiska w górnictwie węgla brunatnego na przykładzie BOT KWB Bełchatów S.A.  pdf
7. Mariusz RYCHTER, Dorota MAŁACHOWSKA – Działalność proekologiczna KWB Adamów S.A.  pdf
8. Grzegorz CZAPOWSKI, Andrzej SADOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA – Koncepcja wykorzystania i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych w kopalni soli „Kłodawa” pdf
9. Mirosława GILEWSKA, Jan BENDER  – Rekultywacja gruntów pogórniczych, a wartość użytkowa  pdf
 10. Jan KUTKOWSKI – Niektóre aspekty bezpieczeństwa i ochrony środowiska na terenach zlikwidowanego obszaru górniczego pdf
 11. Joanna PSZONKA  – Charakterystyka zagrożenia zapadliskowego w niecce bytomskiej na terenach historycznej eksploatacji rud metali w świetle warunków geologicznych i górniczych pdf
 12. Miranda PTAK – Sieć obszarów natura 2000  w aspekcie  działalności odkrywkowych zakładów górniczych  pdf
 13. Małgorzata SZCZEPAŃSKA,  Magdalena WITKOWSKA – Surowce ilaste ceramiki budowlanej w dawnych ośrodkach wydobycia rud żelaza  pdf
 14. Stanisław BURLIGA, Grzegorz MISIEK, Sylwester JANIÓW, Emil DUMICZ – Tektoniczne uporządkowanie zjawisk gazodynamicznych w wysadzie solnym Kłodawy  pdf
 15. Bogdan CIANCIARA  – Sposób oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie analizy zmian wielkości parametrów fizyczno-mechanicznych ośrodka skalnego  pdf
 16. Stanisław DUŻY – Wpływ głębokości lokalizacji wyrobisk górniczych na niezawodność i bezpieczeństwo ich konstrukcji  pdf
 17. Andrzej LEŚNIAK, Maciej DWORNIK – Porównanie efektywności podstawowych technik inwersji danych sejsmicznej tomografii refrakcyjnej w lokalizacji płytkich pustek poeksploatacyjnych  pdf
 18. Adam FREJ,Wacław Marian ZUBEREK – Dyskusja nad amplifikacją drgań sejsmicznych w rejonie Niecki Bytomskiej  pdf
 19. Izabela JAŚKIEWICZ – Czas trwania wstrząsu jako jeden z elementów oceny zagrożenia sejsmicznego na zabudowę powierzchni terenu w LGOM  pdf
 20. Tadeusz KACZAREWSKI, Jan WIŚNIEWSKI,  Andrzej BĄK, Bogusław WOJNAR – Dokumentowanie  nieciągłości tektonicznych złoża z wykorzystaniem technologii GIS pdf
 21. Ewa KAWALEC-LATAŁA – Petrologiczne zmiany w pokładach soli kamiennej odwzorowane na syntetycznych sekcjach w rejonie planowanej budowy zbiornika w NW części LGOM  pdf
 22. Zdzisław KŁECZEK – Sterowanie wstrząsami górotworu LGOM  pdf
 23. Maciej Kordian KUMOR, Łukasz A. KUMOR  – Wybrane problemy środowiskowe stateczności skarp składowiska odpadów w rejonie wyrobiska Pątnów  pdf
 24. Joanna KURZEJA, Aleksandra PIERZYNA – Sposób ciągłej i automatycznej oceny tłumienia przed frontem ściany wydobywczej na przykładzie kopalni „Bobrek – Centrum” pdf
 25. Andrzej LEŚNIAK, Stanisława PORZYCKA, Marek GRANICZNY – Detekcja długookresowych, pionowych przemieszczeń gruntu na obszarze terenów górniczych kopalń Zagłębia Dąbrowskiego z zastosowaniem technologii PSInSAR  pdf
 26. Edward MACIĄG;Jan WINZER;  Roman BIESSIKIRSKI – Współdziałanie niskich budynków z podłożem w przypadku strzelań (MW) w kamieniołomach pdf
 27. Henryk MARCAK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Tomisław GOŁĘBIOWSKI – Analiza przestrzenno-czasowa danych georadarowych dla oceny ryzyka wystąpienia pustek poeksploatacyjnych  pdf
 28. Józef MATERSKI, Dariusz GRADECKI – Analiza możliwości szacowania współczynnika spływu powierzchniowego przyjmowanego do obliczeń dopływów do pompowni spągowych na podstawie bilansu hydrogeologicznego odkrywki Kazimierz pdf
 29. Janusz MIREK,  Katarzyna MIREK  – Nieparametryczna estymacja funkcji gęstości prawdopodobieństwa położenia źródła sejsmicznego  pdf
 30. Jacek MUCHA,Monika WASILEWSKA – Geostatystyka nieparametryczna w dokumentowaniu złóż  pdf
 31. Renata PATYŃSKA  – Aktywność stref uskokowych w polach ścianowych  pdf
 32. Elżbieta PILECKA – Przykład wykorzystania lineamentów do analizy wysokoenergetycznej sejsmiczności na obszarze kopalń LGOM  pdf
 33. Zenon PILECKI, Jerzy KŁOSIŃSKI – Profilowanie tłumienia fali sejsmicznej w pokładzie węgla pdf
 34. Krystyna STEC – Aktywność sejsmiczna Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – 30 lat ciągłej obserwacji przez Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną  pdf
 35. Lech STOLECKI – Dynamiczne oddziaływania drgań na powierzchnię terenu ZG „Rudna” po wstrząsie z dnia 21.05.2006 roku o energii 1,9 E9 J  pdf
 36. Jarosław ŚLIZOWSKI, Leszek LANKOF, Karolina WOJTUSZEWSKA  – Geomechaniczna ocena optymalnej głębokości komór magazynowych gazu ziemnego w polskich złożach soli kamiennej pdf
 37. Stanisław TRENCZEK,  – Uwarunkowania górniczo-geologiczno-techniczne produkcji węgla kamiennego, a zasadnicza infrastruktura systemowa zasilania,informatyki i automatyki pdf
 38. Wojciech MASTEJ, Lech KĄDZIOŁA – Jednorodność parametrów kopaliny testowana metodą geostatystyczną – prezentacja działania oprogramowania na danych z KWB Bełchatów  pdf
 39. Remigiusz MYDLIKOWSKI, Grzegorz BEZIUK, Adam SZYNKIEWICZ – Badanie własności gruntu elektromagnetycznymi metodami geofizycznymi  pdf
 40. Zenon PILECKI, Elżbieta PILECKA, Jerzy KARCZEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Jerzy KŁOSIŃSKI – Wpływ rozdzielczości fal sprężystych na jakość rozpoznania powierzchni nieciągłości osuwiska  pdf
 41. Urszula SANETRA  – Wytrzymałość resztkowa różnych typów litologicznych skał pdf
 42. Waldemar HAŁAS – Urządzenia małej mechanizacji wykorzystywane w systemach wykonywania obudów wyrobisk oraz przezbrajania ścian pdf