Referaty wygłoszone na XIII Warsztatach Górniczych z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”

Lp.      Autor/Autorzy, Tytuł referatu Streszczenie Całość
1. Zbigniew BEDNARCZYK, Badania geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego obiektów dla rozbudowy podziemnych magazynów gazu ziemnego „Strachocina” w Karpatach fliszowych pdf pdf
2. Paweł BOROWCZAK, Budowa trasy Nowe Zawady na składowisku odpadów  pdf pdf
3. Przemysław BUKOWSKI, Wyznaczanie stref zagrożenia wodnego dla eksploatacji górniczej projektowanej w pobliżu zbiorników w zlikwidowanych kopalniach  pdf  pdf
 4. Jan DULEWSKI, Roman UZAROWICZ, Uwarunkowania eksploatacji kopalin w aspekcie aktualnych zasad ochrony gruntów rolnych i leśnych  pdf pdf
 5. Włodzimierz FIGIEL, Ewa KAWALEC-LATAŁA, Context and adaptive transformation applied to interpretation of acoustic pseudoimpedance images of rocky surroundings pdf  pdf
 6. Zbigniew KASZTELEWICZ, Miranda PTAK, Procedura oceny oddziaływania na środowisko w górnictwie odkrywkowym, w świetle nowych regulacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów Natura 2000  pdf  pdf
 7.  Piotr KOŁODZIEJCZYK, Stefan MUSIOŁ, Marek WESOŁOWSKI, Określenie zasięgu zniszczeń górotworu w otoczeniu wyrobiska ścianowego z wykorzystaniem modelowania numerycznego pdf pdf
 8. Piotr KOŁODZIEJCZYK, Marek WESOŁOWSKI, Teoretyczne ujęcie problemu wtórnych ruchów górotworu spowodowanych zatapianiem likwidowanych wyrobisk górniczych  pdf pdf
 9. Władysław KONOPKO, Wieloźródłowość wstrząsów górotworu  pdf pdf
 10. Krzysztof KORCZAK, Zbigniew BZOWSKI, Wpływ aktualnej i dokonanej eksploatacji górniczej na wody zlewni rzeki Bierawki, w aspekcie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE  pdf  pdf
 11. Andrzej KOSIÓR, Robert PODOLSKI, Zagrożenia wyrzutami gazów i skał w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym pdf pdf
 12.  Andrzej KOTYRBA, Adam FROLIK, Łukasz KORTAS, Sławomir SIWEK, Zagrożenia zapadliskowe na pogórniczych terenach podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna  pdf
 13. Andrzej KOTYRBA, Andrzej KOWALSKI, Liniowa deformacja nieciągła autostrady A4  na obszarze górniczym „Halemba”  pdf pdf
 14. Joanna KURZEJA, Jerzy KORNOWSKI, Energia emisji, strumień energii i energia umowna w sejsmoakustyce górniczej  pdf  pdf
 15. Andrzej LEŚNIAK, Stanisława PORZYCKA, Wpływ tektoniki na deformacje terenu wywołane działalnością górniczą w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego pdf pdf
 16. Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Wpływ eksploatacji ścianowej w rejonie filara ochronnego na budynek wielorodzinny poddany rektyfikacji  pdf  pdf
 17. Henryk MARCAK, Zagadnienia odwrotne w modelowaniu wstrząsów górniczych pdf  pdf
 18. Witold MICHNO, Witold DZIEDZIC, Ryszard CZAJKOWSKI, Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym na przykładzie KiZPS „SIARKOPOL” pdf pdf
 19. Donat MILKOWSKI, Jacek NOWAK, Zabezpieczenie i monitoring zagrożenia osuwiskowego na filarze rzeki Nysy Łużyckiej oraz osuwiska „Świniec”  pdf pdf
 20. Katarzyna MIREK, Zbigniew ISAKOW, Wstępna analiza danych satelitarnej interferometrii radarowej z południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego  pdf pdf
 21.  Hanna MRÓWCZYŃSKA, Magdalena JAKUBOWSKA, Milena GOLA-KOZAK, Działania PGE KWB Turów S.A. ograniczające niekorzystne oddziaływania na środowisko w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju  pdf pdf
 22. Jolanta NIETRZEBA-MARCINONIS, Robert GÓRECKI, Tworzenie ekosystemu leśnego jako efekt przeprowadzonych prac rekultywacyjnych pdf  pdf
 23. Edmund NYCH, Własność złóż kopalin pdf  pdf
 24. Anna PIĘTA, Tomasz DANEK, Andrzej LEŚNIAK, Modelowanie numeryczne drgań powierzchni terenu wywołanych wstrząsem sejsmicznym dla wybranych warunków geologicznych LGOM pdf  pdf
 25. Joanna PSZONKA, Wpływ procesów sedymentacyjnych i diagenetycznych na przydatność gospodarczą piaskowców cergowskich ze złoża „Lipowica II-1”  pdf pdf
 26. Krystyna STEC, Mechanizm ogniska wstrząsu i metody jego wyznaczania pdf pdf
 27. Marek SZMUC, Krzysztof MADEJ, Przywracanie wartości użytkowych terenów górniczych na przykładzie Kopalni Siarki „Machów” S.A. – wyrobisk Machów i Piaseczno  pdf  pdf
 28. Stanisław TRENCZEK, Tendencje zmian temperatur powietrza w rejonach eksploatacji podpoziomowej  pdf pdf
 29. Jerzy WÓJCIK, Wojciech KRZAKLEWSKI, Zalesienia jako metoda rekultywacji terenów bezglebowych w PGE KWB „Turów”  pdf pdf