Materiały Warsztatów Górniczych 2005 z cyklu  „Zagrożenia naturalne w górnictwie”

Lp. Autor/Autorzy, Tytuł referatu Całość
1. Stanisław STACHOWICZ – Aktualne problemy eksploatacji węgla LZW przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.  pdf
2. Zbigniew BZOWSKI, Jan ZAWIŚLAK – Aspekt środowiskowy wietrzenia karbońskich odpadów górniczych wykorzystywanych do rekultywacji terenów pogórniczych w rejonie Bogdanki  pdf
3. Janusz CHMIELEWSKI, Laurencja ŁYSZCZARZ – Przedsięwzięcia proekologiczne ograniczające uciążliwości dla środowiska ze strony kopalni „Bogdanka” w aspekcie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju  pdf
4. Lucjan GAZDA – Zmienność właściwości fizyko-chemicznych skał przywęglowychz KWK Bogdanka w aspekcie ich technologicznego i przyrodniczego wykorzystania pdf
5. Małgorzata MAZUREK – Ochrona budowli powierzchniowych na przykładzie Cerkwi Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Dratowie pdf
6. Bogusław SAWICKI – Rekultywacja oraz turystyka i rekreacja na obszarach wiejskich objętych działalnością górniczą Kopalni w Bogdance jako czynniki zrównoważonego rozwoju  pdf
7. Kazimierz ZARĘBSKI, Jan ZAWIŚLAK, Sebastian GÓRA – Wyniki monitoringu hydrogeologicznego jako dane wyjściowe  w planowaniu zagospodarowania powierzchni obszaru górniczego „Puchaczów IV”  pdf
8. Bronisław BARCHAŃSKI – Wielokrotne wykorzystanie składowisk odpadów niebezpiecznych pochodzących z kopalni węgla kamiennego i elektrowni Ibbenbüren – RFN  pdf
9. Bernard DRZĘŹLA, Józef DUBIŃSKI – Problemy zrównoważonego rozwoju w polskim górnictwie węgla kamiennego  pdf
10. Jan DULEWSKI, Roman UZAROWICZ – Rekultywacja w odniesieniu do podstawowych zasad gospodarki, ewidencji i użytkowania gruntów pdf
11. Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Urszula KAŹMIERCZAK, Jerzy MALEWSKI – Ekologiczne aspekty eksploatacji zasobów mineralnych na przykładzie środowiska zlewni Bystrzycy  pdf
12. Marcin HONCZARUK, Grzegorz PACANOWSKI – Zastosowanie metod geofizycznych w monitoringu zagrożeń środowiskowych pdf
13.  Wojciech KRZAKLEWSKI, Marcin PIETRZYKOWSKI, Tomasz FRUKACZ –Charakterystyka PEW i pH odpadów paleniskowych z Elektrowni „Bełchatów” zdeponowanych na składowisku „Lubień”  pdf
14. Stanisław LASEK, Jerzy WILCZKIEWICZ, Andrzej BOGDAN – Park rekreacyjno – sportowy „POŁUDNIE” na terenach poprzemysłowych w Katowicach pdf
15. Małgorzata WAKSMAŃSKA – Aspekty prawne transpozycji dyrektywy o odpadach górniczych pdf
16. Małgorzata SZCZEPAŃSKA – Sztolnie w masywie wapiennym Krzemionek Podgórskich  pdf
17. Zbigniew SZCZERBOWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Łukasz ORTYL – Wykorzystanie metody georadarowej w ocenie skutków działalności górniczej na przykładzie Inowrocławia pdf
18. Krystian BRZOZOŃ, Ireneusz GRZYBEK, Przemysław BUKOWSKI – Zagrożenia związane z likwidacją szybów na przykładzie szybów pola Czyżowice pdf
19. Przemysław BUKOWSKI, Mirosława BUKOWSKA, Andrzej HAŁADUS – Charakterystyka zagrożeń wodnych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w związku z restrukturyzacją przemysłu węglowego  pdf
20. Aleksander CIANCIARA, Bogdan CIANCIARA, Zbigniew ISAKOW – Sposób oceny parametrów drgań w aspekcie ich oddziaływania na obiekty pdf
21. Mirosław CHUDEK, Piotr STRZAŁKOWSKI, Roman ŚCIGAŁA – Przebieg procesu deformacji ze szczególnym uwzględnieniem fazy zaniku ruchów górotworu  pdf
22. Stanisław DUŻY – Ocena bezpieczeństwa konstrukcji wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego z uwzględnieniem zmienności warunków naturalnych i górniczych  pdf
23. Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI – Zmiany rozwarstwień skał stropowych w wyrobiskach korytarzowych w samodzielnej obudowie kotwowej o długim okresie użytkowania  pdf
24. Tadeusz MAJCHERCZYK, Daniel WAŁACH, Tadeusz TATARA – Wpływ drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na konstrukcje wież szybowych  pdf
25. Adam MIREK, Wojciech MAGIERA – O zagrożeniu sejsmicznym i tąpaniami w polskim górnictwie w roku 2004 pdf
26. Ryszard HEJMANOWSKI, Andrzej KWINTA – Dobór formy osnowy geodezyjnej do wyznaczania odkształceń poziomych na terenach górniczych  pdf
27. Henryk MUZYKA, Dariusz MRÓZ, Mariusz SZANIAWSKI – Technologia wybierania cienkiego złoża rud miedzi w O/ZG „Polkowice – Sieroszowice” z lokowaniem kamienia w pustkach poeksploatacyjnych w aspekcie ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi
 pdf
28. Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA – Prognozowanie wielkości błędów interpolacji parametrów złożowych pokładów węgla kamiennego GZW  pdf
29. Artur SZYSZKA – Mechaniczne oczyszczanie szlamów w wyrobiskach kopalnianych  pdf
30. Roman ŚCIGAŁA – System komputerowy służący ocenie wpływów podziemnej eksploatacji złóż na górotwór i powierzchnię terenu pdf
31. Monika WASILEWSKA, Jacek MUCHA – Kriging jako metoda interpolacji parametrów opisujących jakość węgla kamiennego w pokładach GZW  pdf
32. Danek GRODECKI – Optymalizacja prac wzmacniających i uszczelniających masyw skalny z wykorzystaniem metod GIS na przykładzie podłoża zapory wodnej pdf
33. Jerzy KORNOWSKI – Estymacja skumulowanej energii AE z zastosowaniem modeli wieloparametrowych pdf
34. Jerzy KORNOWSKI, Joanna KURZEJA – Estymacja energii AE na podstawie „energii umownej” i modelu rozkładu intensywności emisji pdf
35. Adam LURKA, Krystyna STEC – Charakterystyka radiacji fal sejsmicznych w obszarze epicentralnym dla wstrząsów w LGOM pdf
36. Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK, Zbigniew SZCZERBOWSKI, Monika ŁÓJ – Mikrograwimetryczna ocena aktualnego stanu górotworu nad wysadem solnym w Inowrocławiu  pdf
37. Zofia MAJEWSKA, Zofia MORTIMER – Przejawy chaosu deterministycznego w emisji akustycznejgenerowanej w skałach procesem pękania.  pdf
38. Henryk MARCAK – Model sygnałów sejsmometrycznych zarejestrowanych
na terenach górniczych
 pdf
39. Elżbieta PILECKA – Wstępna analiza związku wysokoenergetycznej sejsmiczności indukowanej z lineamentami na obszarze GZW  pdf
40. Zenon PILECKI, Jerzy KŁOSIŃSKI – Ocena stanu podłoża obwałowania przeciwpowodziowego typu madowego za pomocą metody sejsmicznej  pdf
41. Grzegorz PSZCZOŁA,  Andrzej LEŚNIAK – Określanie błędów położeń wstrząsów górniczych lokalizowanych metodą kierunkową  pdf
42. Urszula SANETRA – Zmiana kąta tarcia wewnętrznego skały zwięzłej i spękanejzalegającej na różnej głębokości  pdf
43. Robert SIATA, Jacek CHODACKI – Zastosowanie metody MASW do wyznaczania profilu prędkościowego warstw przypowierzchniowych  pdf
44. Andrzej WAŚKO, Jerzy KORNOWSKI – Podstawowe zagadnienia estymacji skumulowanej energii AE na podstawie „energii umownej”, bez lokalizacji ognisk  pdf