Referaty wygłoszone na X Warsztatach Górniczych z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”

Lp. Autor/Autorzy, Tytuł referatu Całość
1. Henryk FILCEK – Równowaga ośrodka ciągłego  pdf
2. Roman BECKER, Andrzej MARKIEWICZ, Marek KALISZ,  Zenon KRZYWAŃSKI, Stanisław SZUMILAS, Albert WŁOCH – Charakter kontaktów między poziomami wodonośnymi w obszarze miedzionośnym południowej części monokliny przedsudeckiej w aspekcie oceny zagrożeń wodnych kopalń KGHM Polska Miedź SA  pdf
3. Aleksander CIANCIARA,  Bogdan CIANCIARA – Problematyka monitorowania zagrożenia tąpaniami w kopalniach podziemnych na bazie emisji sejsmicznej rejestrowanej w warunkach wysokiego poziomu zakłóceń  pdf
4. Józef DUBIŃSKI, Adam LURKA, Krystyna STEC – Badanie zależności pomiędzy radiacją sejsmiczną a mechanizmem ognisk wstrząsów górotworu na podstawie rejestracji sejsmologicznych i sejsmometrycznych  pdf
5. Józef DUBIŃSKI, Grzegorz MUTKE – Weryfikacja skali GSI-2004 oceny skutków drgań wywołanych wstrząsami górniczymi w obszarze LGOM  pdf
6. Stanisław DUŻY – Optymalizacja konstrukcji wyrobisk korytarzowych z uwzględnieniem zmienności warunków geologiczno-górniczych i niepewności informacji  pdf
7. Marek DZIENIEWICZ, Adam KORUS, Maciej KOTARBA, Henryk SECHMAN, Janusz FISZER – Zastosowanie powierzchniowych badań geochemicznych do oceny zagrożenia gazowego na obszarach zlikwidowanych kopalń Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego  pdf
8. Marek GRANICZNY, Zbigniew KOWALSKI, Janusz JURECZKA, Magdalena CZARNOGÓRSKA – Wykorzystanie technologii PSinSAR dla obserwacji przemieszczeń powierzchni terenu na przykładzie Górnego Śląska  pdf
9. Tadeusz KACZAREWSKI, Donat MILKOWSKI, Jarosław DYMARSKI, Małgorzata WÓJCICKA-MILEWSKA – Warunki końcowe formowania najwyższych pięter i wierzchowiny zwałowiska zewnętrznego w BOT KWB Turów S.A.  pdf
10. Zdzisław KŁECZEK – Zagrożenie tąpaniami w polskich kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi  pdf
11. Petr KONÍČEK, Josef HOLEČKO – Impact assessment of induced seismicity on surface in conditions of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (OKR)  pdf
12. Jerzy KORNOWSKI, Joanna KURZEJA – Ocena błędu warunkowej prognozy amax określonej na podstawie relacji tłumienia  pdf
13. Joanna KURZEJA, Andrzej ZADRUŻNY – Estymacja energii AE rejestrowanej aparaturą PRS w kopalni „Staszic”  pdf
14. Jerzy KWIATEK – Probabilistyczna ocena niezawodności obiektów budowlanych
na terenach górniczych
 pdf
15. Anna LASKOWNICKA, Zofia MORTIMER, Barbara KORYTOWSKA – Badania dynamiki zdarzeń w przestrzeni fazowej procesu sejsmiczności indukowanej  pdf
16. Andrzej LEŚNIAK, Gertruda BAŁAZIŃSKA – Polaryzacja fal sejsmicznych rejestrowanych w rejonie zbiornika Żelazny Most  pdf
17. Bogusława MADEJ, Jan DULEWSKI – Odpady wydobywcze – przewidywane zmiany prawne  pdf
18.

Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI – Ocena przemieszczeń górotworu wokół wyrobiska korytarzowego z wykorzystaniem parametrów empirycznych

 pdf
19. Adam MENDAKIEWICZ,  Leszek WACHELKA – Górniczy System Informatyczny wspomagający monitorowanie zagrożeń górniczych w BOT KWB Turów S.A.  pdf
20. Janusz MIREK,  Stanisława BOCIAN,  Maria BĄCZKOWSKA, Magdalena MACIOSZCZYK –System monitoringu sejsmometrycznego na terenie Gminy Polkowice  pdf
21. Franciszek NIEZGODA, Adam BARAŃSKI – Charakterystyka zagrożenia tąpaniami występującego w kopalniach Kompanii Węglowej SA  pdf
22. Dorota OLSZEWSKA, Stanisław LASOCKI – Relacja tłumienia wartości szczytowej przyspieszenia drgań gruntu z uwzględnieniem amplifikacji dla wybranych rejonów obszaru LGOM  pdf
23. Renata PATYŃSKA – Wpływ łupności na stan naprężenia i deformacji w górotworze pdf
24. Anna PIĄTKOWSKA, Marek GRANICZNY – Możliwości wykorzystania metod teledetekcyjnych dla identyfikacji mobilności mas solnych i związanych z nimi przemieszczeń powierzchni terenu pdf
25. Elżbieta PILECKA, Krystyna STEC – Analiza związku wysokoenergetycznej sejsmiczności z anomaliami grawimetrycznymi i magnetycznymi na terenie GZW  pdf
26. Edward POPIOŁEK, Henryk MARCAK, Artur KRAWCZYK – Możliwości wykorzystania satelitarnej interferometrii radarowej InSAR w monitorowaniu zagrożeń górniczych  pdf
27. Józef  RUSINEK – „Trapez” dezintegracji skał spągowych jako metoda utrzymania gabarytów chodnika w warunkach KWK „Piast” pdf
28. Henryk SECHMAN, Marek DZIENIEWICZ, Wojciech GÓRECKI – Wykorzystanie powierzchniowych badań geochemicznych do oceny szczelności naftowych otworów wiertniczych  pdf
29. Grzegorz SPORYSZ, Stanisław PIĄTKOWSKI, Marcin KULAWIK – Wpływ dyslokacji tektonicznych na stopień zagrożenia metanowego w KWK „Brzeszcze-Silesia” R-I w oparciu o badania desorbometryczne ciśnienia gazu w złożu węgla na przykładzie pokładu 352  pdf
30. Zbigniew SZCZERBOWSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ – Przykład geodezyjnej metodyki pomiarów przemieszczeń budynków wielkokubaturowych pdf
31. Andrzej TOR, Piotr CHMIEL, Zenon PILECKI, Antoni JAKUBÓW, Ryszard SKATUŁA, Zbigniew SZREDER, Jerzy KŁOSIŃSKI – Kontrola efektywności strzelań torpedujących za pomocą profilowań sejsmicznych pdf
32. Stanisław TRENCZEK – Stosowanie schodzących prądów powietrza w aspekcie zagrożeń naturalnych  pdf
33. Stanisław TRENCZEK – Zagrożenie pożarami endogenicznymi a zagrożenia naturalne w aspekcie obowiązujących przepisów  pdf
34. Piotr KALISZ – Ocena niezawodności wodociągów i kanalizacji na terenach górniczych  pdf
35. Marcin PIETRZYKOWSKI, Wojciech KRZAKLEWSKI – Rozwój metod rekultywacji leśnej w górnictwie piasków podsadzkowych  pdf
36. Małgorzata SZCZEPAŃSKA – Specjalne wyrobisko podziemne – lodownia miejska w Podgórzu  pdf
37. Jan WINZER, Roman BIESSIKIRSKI – Roboty strzałowe a ochrona otoczenia –dokumentowanie oddziaływania w kopalniach odkrywkowych  pdf
38. Grzegorz BEZIUK, Remigiusz MYDLIKOWSKI, Adam SZYNKIEWICZ Zastosowanie metod geofizycznych elektrooporowej i elektromagnetycznej do badania stanu wałów przeciwpowodziowych  pdf
39. Robert KLISOWSKI, Zdzisław IWULSKI – Badania  przed- i pokrytycznych właściwości próbek węgla kamiennego pdf
40. Tadeusz KRYNICKI,  Radosław MIESZKOWSKI – Zastosowanie wybranych metod geofizycznych do oceny niejednorodności strefy przypowierzchniowej w rejonie KWB „Bełchatów” pdf
41. Monika ŁÓJ – mikrograwimetryczny pomiar gęstości objętościowej form nasypowych na przykładzie hałdy węgla  pdf
42. Janusz MADEJ,  Sławomir PORZUCEK,  Kamila WAWRZYNIAK – Kontrola stanu obwałowań metodą mikrograwimetryczną i georadarową pdf
43. Urszula SANETRA – Krytyczne i pokrytyczne własności różnoziarnistych piaskowców karbońskich GZW badanych w trójosiowym ściskaniu  pdf
44. Waldemar HAŁAS – Urządzenia małej mechanizacji wykorzystywane w systemach wykonywania obudów wyrobisk oraz przezbrajania ścian pdf
45. Jerzy FREUDENHEIM, Tomasz MIGDAS – Restrukturyzacja Kopalni Soli „Bochnia” pdf
46. Tomasz MIGDAS – Miejsca kultu religijnego w bocheńskiej kopalni soli  pdf